خسارت هاي غیر قابل جبران در بیمه بدنه

در بیمه بدنه اتومبیل، جبران کدام یک از خسارات زیر در تعهد بیمه گر نخواهد بود؟الف) خسارتهاي ناشی از جنگ و شورشب) خسارتهاي ناشی از اعتصاب و یا تهاجمج) خسارتهایی که عمداً توسط بیمه گذار، ذينفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.د) هر سه گزینه صحیح است.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶۳
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه (د) صحیح است

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید