پیشنهاد بیمه نامه آتش سوزی

براساس ماده 15 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي، مصوب شورايعالی بیمه، پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر ..............الف) بایستی کتباً و ظرف مدت 30 روز به اداره کل نظارت بیمه مرکزي ارسال گردد.ب) بایستی کتباً به اداره کل نظارت بیمه مرکزي ارسال گردد.ج) بایستی کتباً به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.د) بایستی کتباً و ظرف مدت 30 روز به سندیکاي بیمه گران ارسال گردد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۵
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

ماده ۱۵ كتبي بودن اظهارات:
پيشنهاد و اظهار بیمه گذار و بيمه گر بايستي كتبا" به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد. /
بنابراین گزینه (ج) صحیح است.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید