وظایف بیمه گذار در زمان وقوع آتش سوزی

براساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي، مصوب شورايعالی بیمه، در صورت وقوع حادثه آتشسوزي، کدام یک از موارد زیر جزو وظایف بیمه گذار نمی باشد؟الف) ایجاد تغییراتی در مورد بیمه به طوريکه علت حادثه یا ارزیابی خسارت دچار اشکال شود.ب) مطلع نمودن بیمه گر حداکثر ظرف 5 روز از زمان اطلاعج) انجام هرگونه همکاري با بیمه گر براي تعیین حدود تعهدات بیمه گرد) انجام کلیه اقدامات لازم براي جلوگیري از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۸
بازدید
۲
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

ماده ۲۳ – وظايف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
۱-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.
۲-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه , فهرست اشياءنجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.
۳- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۴- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.
۵- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.
-----------------------
بنابراین گزینه (الف) صحیح می باشد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

ماده ۲۳ – وظايف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
۱-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.
۲-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه , فهرست اشياءنجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.
۳- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۴- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.
۵- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.
-----------------------
بنابراین گزینه (الف) صحیح می باشد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید