مراحل رشد اخلاقی از منظر کلبرگ

76- به اعتقاد کلبرگ، این که افراد نمی توانند مراحل رشد اخلاقی را به صورت یک در میان یا مختلط سپری کنند، به کدام مورد اشاره دارد؟1- تسلسل عمومی2- وحدت سلسله مراتبی3- کلیت ساختاریافته4- تسلسل غیر قابل تغییر

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۶
بازدید
۲
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه 4-
کلبرگ سعی کرد نشان دهد که مراحل پیاژه، چگونه، همه این معیارها را در بر می گیرد.
۱- تفاوت های کیفی. واضح به نظر می رسد که مراحل کلبرگ از نظر کیفی با یکدیگر تفاوت دارند.
2 -کلیت های ساختار یافته. مراحل تنها پاسخ هایی مجزا نیستند بلکه الگوهایی کلی از تفکر هستند که به طور یکسان، خود را در خلال انواع متفاوتی از موضوعات نشان می دهند.
۳-تسلسل غیر قابل تغییر. افراد نمی توانند مراحل را یک در میان سپری کنند یا به شکلی مختلط، از آنها عبور کنند. همه کودکان، الزاما به بالاترین مرحله نمی رسند؛ زیرا ممکن است آنها تحریک هوشی لازم را بدست نیاورند. ولی کودکان تا هنگامی که در مراحل به پیش می روند، این مراحل را به صورت منظم پشت سر می گذارند.
۴- وحدت سلسله مراتبی. هنگامی که کلبرگ ادعا کرد که مراحل او وحدت سلسله مراتبی دارد، منظورش این بود که مردم بینش های بدست آمده در مراحل اولیه تر را از دست نمی دهند، بلکه آنها را در چهارچوب های جدید و وسیع تری وحدت می بخشند و یکپارچه می کنند.
۵-تسلسل عمومی. کلبرگ نظیر همه نظریه پردازان مرحله ای، بر این باور است که تسلسل او جنبه عمومی دارد و در همه فرهنگ ها یکسان است (منبع: کلینیک روان شناسی آوای دوستی / آدرس: http://dousti.net/Persian/?p=433).

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

گزینه 4 - پیاژه معتقد بود که مراحل راستین رشد ذهنی، دارای چندین معیار است: (۱) از لحاظ کیفی، روش های فکری متفاوتی هستند (۲) کلیت های ساختار یافته ای هستند (۳) در تسلسلی غیر قابل تغییر پیش می آیند (۴) آنها را می توان به شکل وحدت سلسله مراتبی مشخص کرد و (۵) تسلسل آنها به صورتی عمومی، در همه فرهنگ ها دیده می شود.
کلبرگ نیز سعی کرد نشان دهد که مراحل او، چگونه، همه این معیارها را در بر می گیرد. ۱- تفاوت های کیفی. واضح به نظر می رسد که مراحل کلبرگ از نظر کیفی با یکدیگر تفاوت دارند. 2 -کلیت های ساختار یافته. مراحل تنها پاسخ هایی مجزا نیستند بلکه الگوهایی کلی از تفکر هستند که به طور یکسان، خود را در خلال انواع متفاوتی از موضوعات نشان می دهند. ۳-تسلسل غیر قابل تغییر. افراد نمی توانند مراحل را یک در میان سپری کنند یا به شکلی مختلط، از آنها عبور کنند. همه کودکان، الزاما به بالاترین مرحله نمی رسند؛ زیرا ممکن است آنها تحریک هوشی لازم را بدست نیاورند. ولی کودکان تا هنگامی که در مراحل به پیش می روند، این مراحل را به صورت منظم پشت سر می گذارند. ۴- وحدت سلسله مراتبی. هنگامی که کلبرگ ادعا کرد که مراحل او وحدت سلسله مراتبی دارد، منظورش این بود که مردم بینش های بدست آمده در مراحل اولیه تر را از دست نمی دهند، بلکه آنها را در چهارچوب های جدید و وسیع تری وحدت می بخشند و یکپارچه می کنند. ۵-تسلسل عمومی. کلبرگ نظیر همه نظریه پردازان مرحله ای، بر این باور است که تسلسل او جنبه عمومی دارد و در همه فرهنگ ها یکسان است.
(منبع: کلینیک روان شناسی آوای دوستی / آدرس: http://dousti.net/Persian/?p=433)

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید