سن بازنشستگی در سال 99 چقدر است ؟

سن بازنشستگی در سال 99 چقدر است ؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵۶
بازدید
۲
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه در حال حاضر برای اقایان و خانمها به شرح وشرایط ذیل می باشد:
با ستناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی : دارا بودن ۴۲سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار
باستناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان وزنان
باستناد تبصره ۲ ماده ۷۶ :داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت وزیان اور و بدون شرایط سنی
داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶قانون و تبصره های ان
ماده ۷۶: داشتن ۲۰سال سابقه تمام برای مردان وزنان به ترتیب ۶۰سال و۵۵سال سن
تبصره ۱ ماده ۷۶ :داشتن ۵۰سال سن و۳۰سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان وبرای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵سال سن می باشد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه در حال حاضر برای اقایان و خانمها به شرح وشرایط ذیل می باشد:
با ستناد تبصره ۴ ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی : دارا بودن ۴۲سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار
باستناد تبصره ۳ماده ۷۶: داشتن ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان وزنان
باستناد تبصره ۲ ماده ۷۶ :داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت وزیان اور و بدون شرایط سنی
داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶قانون و تبصره های ان
ماده ۷۶: داشتن ۲۰سال سابقه تمام برای مردان وزنان به ترتیب ۶۰سال و۵۵سال سن
تبصره ۱ ماده ۷۶ :داشتن ۵۰سال سن و۳۰سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان وبرای زنان ۳۰ سال سابقه و۵۵سال سن می باشد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید