فسخ براساس ماده 21 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي

براساس ماده 21 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي، مصوب شورايعالی بیمه، در بیمه هاي آتش سوزي بیمه گذار .......الف) می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید.ب) تنها در مواردي که قانون شخص ثالث اجازه فسخ به او داده است، می تواند بیمه نامه را فسخ نماید.ج) تنها درصورتیکه فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود می تواند بیمه نامه را فسخ نماید.د) به هیچ دلیلی نمی تواند بیمه نامه را فسخ نماید.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵۴
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

ماده ۲۱- فسخ بيمه نامه
بيمه گر و بیمه گذار مي توانند در هر زمان تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايند . در صورتيكه تقاضاي فسخ بيمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذيرد بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بيمه را محاسبه و مابه التفاوت دريافتي را به بیمه گذار مسترد مي نمايد.
بيمه گر مي تواند با اخطار كتبي سي روزه بيمه نامه را فسخ و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بیمه گذار ارسال نمايد. در اينصورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء سي روز از تاريخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نمايد.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید