قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي

براساس آئین نامه 75 مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه گذار و سایر اشخاص ذينفع ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وي............الف) برعهده بیمه مرکزي ج.ا.ایران است.ب) به صورت تضامنی بر عهده شرکت بیمه و نماینده است.ج) برعهده کارکنان و یا بازاریابان است.د) هیچکدام

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۸
بازدید
۱
پاسخ

پاسخ‌های کاربران

گزینه (ب) صحیح است

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

با استفاده از فرم زیر می‌توانید پاسخ خود را به این سوال ارسال کنید