محاسبه سهم مشارکت در منافع بیمه عمر، طبق آیین‌نامه ۶۸ (با مثال)

در سوال 33 آزمون آداب مورخ آذر 98 آمده است:<br />&nbsp;مشارکت در منافع یک بیمه عمر مختلط با اطلاعات زیر را محاسبه کنید:<br />- حق بیمه دریافتی 2000 ریال<br />کارمزد وام پرداختی به بیمه گذاران 3000 ریال<br />- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمري ها 900 ریال<br />- هزینه عمومی بیمه گر 100 ریال.<br />برای محاسبه ابتدا نگاهی به فصل 4 آیین&zwnj;نامه شماره ۶۸،&nbsp; بیمه&zwnj;های زندگی و مستمری می اندازیم:<br />ماده ۱۱- مؤسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه&zwnj;&rlm;های زندگی جز در بیمه&zwnj;های خطر فوت زمانی، بیمه&zwnj;گذاران بیمه&rlm;های زندگی خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه&zwnj;های مذکور سهیم نمایند.<br />ماده ۱۲- مؤسسات بیمه مکلفند هر سال منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه&zwnj;های زندگی موضوع ماده ۱۱ را از جمع اقلام بند (الف) پس از کسر جمع اقلام بند (ب) به شرح ذیل محاسبه کنند:<br />الف:<br />۱- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل.<br />۲- حق&zwnj;بیمه&zwnj;های دریافتی.<br />۳- کارمزد بیمه&zwnj;های اتکایی واگذاری.<br />۴- کارمزد بر منافع (مشارکت در سود) دریافتی بابت بیمه&zwnj;های اتکایی واگذاری.<br />۵- سهم بیمه&zwnj;گران اتکایی بابت بازخرید و پرداخت سرمایه و مستمری&zwnj;ها.<br />۶- کارمزد وام&zwnj;های پرداختی به بیمه&zwnj;گذاران<br />۷- خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه&zwnj;&zwnj;گذاری&rlm;های از محل ذخایر ریاضی&rlm; موضوع تبصره ۱ این ماده.<br />ب :<br />۱- کارمزد پرداختی<br />۲- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری&zwnj;ها.<br />۳- حق&zwnj;بیمه اتکایی واگذاری.<br />۴- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی.<br />۵- هزینه&zwnj;های عمومی بیمه&zwnj;&zwnj;گر حداکثر تا ۷ درصد حق&zwnj;بیمه&rlm;های دریافتی.<br />۶- کارمزد پرداختی به بیمه مرکزی موضوع وام ماده ۳۰.<br />طبق ماده 11 و 12&nbsp; محاسبه به شرح زیر است:&nbsp;<br />(2000+3000-900-100) ضربدر 85 درصد<br />در نتیجه پاسخ سوال عدد&nbsp; 3400 خواهد شد.<br />نویسنده: محمد آیتی گازار، مدیر مسئول آقای مشاور