آیا پر کردن پیشنهاد بیمه نامه، کاغذبازی اداری است یا سندی برای حل اختلافات

<span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">در اغلب رشته&zwnj;های بیمه، بیمه&zwnj;گر ورقه مخصوص چاپی را که پیشنهاد بیمه نامیده می&zwnj;شود در اختیار بیمه&zwnj;گذار قرار می&zwnj;دهد که او با تکمیل برگ پیشنهاد شرایط و خصوصیات آنچه را که می&zwnj;خواهد بیمه نماید در اختیار بیمه&zwnj;گر می&zwnj;گذارد. هر شرکتی فرم ها و شرایط مخصوص خود را دارد اما محتویات بسیاری از آنها مشابه است.&nbsp;</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">فرم پیشنهاد یا پرسشنامه بیمه نامه، يكي از اساسي ترين مستندات حل اختلاف بين بيمه گر و بيمه گزار در زمان خسارت محسوب می شود. زمانی که فرد از میزان خسارت دریافتی شکایت داشته باشد و از شرکت بیمه شکایت کند، فرم پيشنهاد تكميل و امضاء شده است که توسط مراجع قضایی به عنوان سند بررسی خواهد شد. لذا یک خط خوردگی ساده یا ناقص بودن فرم، می تواند باعث&nbsp; دعواهاي حقوقي بسيار بزرگی شود چه برسد به آنکه فرم مذکور از بیمه گذار اخذ نگردد.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">البته تسلیم پیشنهاد بیمه به تنهایی برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی&zwnj;نماید و همانگونه که بیمه&zwnj;گر حق دارد درخواست پیشنهاد دهنده را غیرقابل قبول اعلام کند، بیمه&zwnj;گذار نیز می&zwnj;تواند از پیشنهاد خود منصرف شود لکن در صورت صدور بیمه&zwnj;نامه مطالب مندرج در برگ پیشنهاد برای بیمه&zwnj;گذار الزامی آورده بود و پیشنهاد مذکور جزء لاینفک قرارداد محسوب می&zwnj;شود و در صورتی که با دقت و صحت و از روی حسن نیت کامل به مطالب آن پاسخ داده نشود، ضمانت اجراهای مختلفی را برای بیمه&zwnj;گذار در پی خواهد داشت.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">البته در زمان ابهام شرایط بیمه نامه، قانون رای را به نفع استفاده کننده می دهد ولی ادعاي خسارت، بدون فرم پیشنهاد و یا اثبات نفي آن،&nbsp; پيگيري و گردش كار بسيار زيادي از طرفین طلب می کند که می توان با شفافیت در ابتدای فروش بیمه، جلوی دعواهای حقوقی آتی را گرفت. بنابراین توصیه می گردد، قبل از تكميل پيشنهاد بيمه توسط متقاضي، راهنمايي هاي لازم را در خصوص چگونگي تكميل و توضیح جزئیات آن اقدام گردد و این از حقوق اولیه متقاضی خرید بیمه می باشد که قانون نیز آن را به رسمیت می شناسد.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">بعضا دیده شده وقتی به فردی گفته می شود فرم پیشنهاد را تکمیل نماید، برایش دشواراست یا بیان می کند که نفر قبلی بدون پر کردن فرم برایش بیمه را صادر کرده است. لازم است تاکید شود، پر نکردن فرم کتبی پیشنهاد، نه تنها خدمت به بیمه گذار و رعایت مشتری مداری نیست، بلکه خیانت به اوست. درست مثل کسیکه برای دردی به دکتر مراجعه نماید ولی از ارائه اطلاعات خودداری کند. در یکی از پرونده ها، به دلیل روابط دوستانه، بیمه نامه بصورت تلفنی صادر می شده است. اما از بد حادثه، خسارت چند صد میلیونی رخ می دهد و بیمه نامه، فاقد شرط مخصوص آن حادثه صادر شده بود. بیمه گذار مدعی بود به مشاور درخواست بیمه کامل را داده و مشاور بیمه مدعی بود، فرد خودش پوشش مربوط را نخواسته است.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">فارغ از رای دادگاه در این پرونده، آیا بهتر نیست با کمی صحه صدر و اختصاص زمان برای توضیح شرایط بیمه نامه از سوی مشاور و تکمیل فرم از سوی بیمه گذار، دوستی های چند ساله را به شکایت و دعواهای حقوقی بی سر ته تبدیل نکنیم. بیایید با هم مهربانتر باشیم.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;">نویسنده: محمد آیتی گازار، مدیر مسئول آقای مشاور</span>