جلسه هفتم: انواع سرمایه در بيمه نامه آتش سوزي (سرمایه قطعی و سرمایه شناور یا اظهارنامه ای)

<p style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin-bottom:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;"><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">معمولاً شركتهاي بيمه در زمان صدور بيمه نامه هاي آتش سوزي ، سرمايه معيني را در بيمه نامه براي ساختمان و ماشين آلات به عنوا ن حداكثر سرمايه مورد تعهد قيد مي كنند و مبلغ این سرمايه از طرف بيمه گذار تعيين مي شود. اما از آنجائیکه در فعالیت های صنعتی و غیر صنعتی روزانه حجم زیادی کالا به انبارها وارد و خارج می شود و موجودي انبارها در حال نوسان است، این سوال مطرح می شود که بیمه گذار چه مبلغی را به عنوان سرمایه اعلام نماید.&nbsp;</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">الف ) بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه ثابت (قطعي)</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">این نوع بیمه نامه، در حالتی است که نوسان موجودی ها و اموال بیمه گذار قابل تامل نباشد. در چنین مواقعی معمولا بیمه گذاران مبلغ ثابتی را به عنوان ارزش دارائی، اعلام می کنند و شرکت بيمه نیز خسارات وارده را، حداكثر تا همان سقف مندرج در بيمه نامه (سرمايه مورد بيمه) جبران مي نمايد. در چنین حالتی، سرمایه مورد یک عدد ثابت و مشخص می باشد. به عنوان مثال فرض کنید ارزش یک ساختمان مسكوني در بيمه نامه&nbsp; 10.000.000.000 ريال عنوان شده که در اثر آتش سوزی، کل ساختمان خسارت می ببیند. با این فرض که ساختمان مذكور به قيمت واقعي بيمه شده و ارزش ساختمان در زمان خسارت تغییری نداشته باشد، شرکت بیمه همان مبلغ ثابت (یعنی 10.000.000.000 ریال ) را پرداخت خواهد کرد.&nbsp;&nbsp;</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">ب ) بيمه نامه آتش سوزي با سرمايه شناور یا اظهارنامه اي</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">نوع دیگر بیمه نامه، زمانی است که به دلیل حجم بالای مبادلات، نوسان موجودی كالا در هر ماه زیاد باشد. مثلا در یک ماه انبار کاملا پر می شود و در ماه بعد کاملا خالی باشد. در چنین حالتی، معمولا به صاحبان صنايع و توليد كنندگاني كه موجودي انبارهايشان در حال نوسان است، بيمه نامه با شرايط اظهار نامه اي پيشنهاد مي شود. چراکه هم در زمان خسارت، بتوانند از مزایای پوشش شناور بهره مند شوند و هم در زمانی که موجودی کاهش یافته، حق بیمه کمتری پرداخت نماید.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">ويژگي هاي بارز بيمه نامه هاي اظهارنامه اي، تعيين حداكثر سقف تعهد ات بيمه گر د ر موقع جبران</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">خسارت براساس اعلام موجودي توسط بيمه گذار در مهلت تعييين شده طبق شرايط بيمه نامه هاي اظهار نامه</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">اي درطول مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">نکات اجرایی بيمه شناور یا اظهارنامه ای</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">1-</span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;white-space:pre;"> </span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">در ابتدا بيمه گذار مي بايست حداكثر سرمايه موجودي احتمالي در طول اعتبار بيمه نامه را اعلام نموده و براساس آن حق بيمه را پرداخت نمايد. بعضی از شرکت بيمه، در زمان صدور بيمه نامه معادل 75 درصد حق بيمه موجودي شناور را به عنوان حق بيمه اوليه محاسبه و دريافت می نمایند که البته می تواند به شکل دیگری نیز توافق شود.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">2-</span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;white-space:pre;"> </span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">چنانچه در طول اعتبار بيمه نامه سرمايه موجودي موضوع بند اظهارنامه اي از سرمايه ی ابتدایی بیمه نامه بیشتر گردد، بيمه گذار جهت داشتن پوشش كافي مي بايست درخواست افزايش سرمايه را بنمايد و بيمه گر مجاز به قبول يا عدم قبول می باشد. بيمه گذار نیز موظف است ميانگين موجودي واقعي خود را در انتهای هر ماه، براساس مستندات معتبر محاسبه و حداكثر تا مدت توافق شده ماه بعد، به شرکت بيمه اعلام نمایند. اما اگر بیمه گذار در این مورد کوتاهی نماید و موجودی خود را براساس زمان تعیین شده اعلام نکند، شرکت بیمه، بیشترین سرمايه اعلام شده را مبنای محاسبه حق بیمه برای ماه های اعلام نشده در نظر خواهد گرفت. اگرچه در صورت بروز خسارت حداکثر مبلغ بیمه شده مبنای محاسبه خسارت خواهد بود .لذا در صورت تمایل به استفاده از مزایای بیمه نامه شناور، بیمه گذاران می بایست به موقع نسبت به ارسال موجودی هر ماه اقدام نماید.</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">3-</span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;white-space:pre;"> </span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">در صورت افزايش سرمايه و قبول از جانب شرکت بيمه، حق بيمه اضافي نسبت به افزايش سرمايه و براي بقيه مدت باقي مانده تا پايان اعتبار بيمه نامه محاسبه و دریافت می شود.&nbsp;</span><br style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;" /><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">4-</span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;white-space:pre;"> </span><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">در پایان قرارداد، با صدور الحاقیه (الحاقیه قطعی) حق بیمه نهایی محاسبه می شود. حق بيمه قطعي ساليانه، براساس ميانگين دوازده فقره اظهارنامه (مگر توافق دیگر شده باشد) و با نرخ مندرج در بيمه نامه محاسبه مي شود. چنانچه حق بیمه کاهشی باشد، مازاد حق بیمه به بیمه گذار برگردانده خواهد شد و بیمه گذار می تواند در صورت نوسانات شدید قیمت و موجودی، از صدور الحاقیه های مداوم و اصلاح حق بیمه، معاف گردد.</span></p><p style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin-bottom:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;color:#333333;font-family:iranyekan;font-size:14px;"><span style="background-image:none;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;list-style:none;outline:none;padding:0px;margin:0px;box-sizing:border-box;flex-wrap:wrap;border:none;">نویسنده: محمد آیتی گازار، مدیرمسئول پاپیروس</span></p>