مفهوم بیمه به شرط جایگزینی در بیمه های آتش سوزی چیست؟

<p>اگر بيمه گذار، بيمه نامه را با شرط جايگزيني دريافت كند، در صورت بروز حادثه و آسيب ديدن مورد بيمه يا از بين رفتن آن، مي تواند به جاي دريافت مبلغ خسارت، از بيمه گر بخواهد كه مورد بيمه را بازسازي كند و يا مشابه سالم آن را به او تحويل دهد و ضمناً بايد توجه كرد كه شرط فوق فقط ساختمانها، تأسيسات و ماشين آلات (اموال ثابت) را شامل شده و از پوشش دادن موجودي و مواد با شرط مذكور خودداري مي شود.<br />در اين خصوص نكاتي به شرح زير بايد مورد توجه قرار گيرد:<br />1- در زمان حادثه سرمايه بيمه شده بايد برابر ارزش واقعي مورد بيمه باشد و نه كمتر. در غير اين صورت پوشش جايگزيني تحت اين شرايط خود به خود كان لم يكن و از درجه اعتبار ساقط مي شود و جبران خسارت براساس شرايط مندرج در بيمه نامه از جمله ماده 24 مي باشد. در واقع بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است نسبت به هزينه بازسازي يا ارزش جايگزيني آنها متعهد خواهد بود.<br />2- كليه قطعات و لوازم و مصالحي كه در بازسازي و مرمت به كار مي رود بايد مشابه و با كيفيت قطعات و مصالح اوليه باشد و نه با كيفيت بهتر كه باعث منفعت و سودآوري بيمه گزار شود.<br />3-&nbsp; بيمه گزار موظف است ظرف مدت تعيين شده در شرايط، نسبت به بازسازي و مرمت مورد بيمه اقدام كرده و فاكتور هزينه هاي انجام شده را به بيمه گر ارائه كند در غير اين صورت پوشش جايگزيني باطل مي شود.<br />4- عمل جايگزيني يا بازسازي مي تواند در محل ديگر با موافقت قبلي بيمه گر انجام پذيرد مشروط بر آن كه مسئوليت بيمه گر افزايش نيابد. از طرف ديگر چنانچه بيمه گزار قادر و مايل به تعويض و يا بازسازي موارد خسارت ديده در محل موضوع بيمه يا در محل ديگري كه بيمه گر موافقت كرده نباشد، پوشش جايگزيني باطل مي شود.<br />5- هيچ نوع پرداختي بيش از مبلغي كه طي بيمه نامه تحت پوشش است صورت نخواهد گرفت به عبارت ديگر چنانچه در تاريخ تلف شدن يا آسيب ديدگي هر يك از اموال بيمه شده تحت بيمه نامه، توسط بيمه گزار يا از طرف وي به موجب بيمه نامه ديگري كه شرايط جايگزيني آن مغاير اين شرايط بوده تحت پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بيمه گر بيشتر نخواهد بود و پوشش جايگزيني باطل و از درجه اعتبار ساقط مي شود.<br />6- در صورتي كه موضوع بيمه از بين رفته باشد، در مورد ساختمان، بازسازي آن و در مورد غير ساختمان جايگزيني آن انجام خواهد گرفت.<br />7-&nbsp; در صورتي كه موضوع بيمه آسيب ديده باشد، تعمير و تعويض قسمت هاي آسيب ديده انجام خواهد گرفت.<br /><span style="font-size:12px;"></span></p><p><span style="font-size:12px;">منبع:</span><br />جزوه "بیمه های آتش سوزی" شرکت بیمه ایران</p>