تعریف بيمه گر ، بيمه گذار و ذي نفع در متون بیمه ای

<p>بيمه گر: شركت يا مؤسسه مجازي است كه طبق قانون و مقررات مملكتي و ضوابط فني به عمليات بيمه گري، يعني قبول ريسك و تعهد جبران خسارت يا پرداخت سرما يه بيمه، اشتغال مي ورزد.&nbsp;<br />بيمه گذار: شخصي است كه قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي كند . به عبارت ديگر، بيمه گذار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه پيشنهاد بيمه يا تقاضاي بيمه را امضا و پرداخت حق بيمه را برعهده مي گيرد (يك طرف قرارداد بيمه است) و داراي كليه حقوق و الزاماتي است كه درقانون بيمه و شرايط قرارداد بيمه منظور شده است.&nbsp;<br />ذینفع: شخصی که از مزاياي بيمه نامه استفاده خواهد کرد. گاهي اوقات به ويژه در بيمه هاي زندگي و مسئوليت، بيمه گذار و ذي نفع يكي نيستند.<br />به عنوان نمونه، فرض کنید فردی خودرویی را به دلیل لیزینگی بودن، به نفع بانک، نزد بیمه ایران بیمه می کند. در این مثال:<br />بیمه گر: شرکت بیمه ایران، بیمه گذار: فرد متقاضی بیمه و ذینفع بیمه: بانک، می باشد.<br /></p><p>&nbsp;</p><p>منبع:</p><p>جزوه ی سازمان و مديريت شركت هاي بيمه، تالیف&nbsp;مختارمختاري به همت شرکت بیمه ایران</p>