راز موفقیت تاجر کهنه‌کار

<p style="margin-bottom:10px;box-sizing:border-box;font-family:shabnam-regular;font-size:13.3333px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">اسدالله، وقتی جوان بود به آمریکا سفر کرد و بر لوح نصب شده بر مجسمۀ دیوید راکفلر بانک&zwnj;دار مشهور آمریکایی به نقل از او خواند که راز موفقیت او در سه جمله بوده است:</p><p style="margin-bottom:10px;box-sizing:border-box;font-family:shabnam-regular;font-size:13.3333px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">&laquo;زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتی تصمیم گرفتم چشم خود را بستم و عمل کردم&raquo;.<br style="box-sizing:border-box;" />&nbsp;در بازگشت به میهن، همین سه را نصب&zwnj;العین قرار داد و کوشید زودتر مطلع شود، زودتر تصمیم بگیرد و وقتی تصمیم گرفت چشم خود را ببندد و عمل کند.<br style="box-sizing:border-box;" />جایی هم گفته بود: &laquo;&zwnj;اولین بار که درآمدی کسب کردم 14 سال بیشتر نداشتم. هیچ پول و دارایی یی نداشتم مگر یک دوچرخه. اول بازار فردی بود به نام قجری که معروف بود. کنجد می فروخت. دوچرخه را پیش او گذاشتم و یک کیسه کنجد خریدم. کنجد را 60 تومان فروختم و 20 تومان سود کردم. آن سود 20 تومانی اولین درآمد من بود و از همه سودهای بعدی شیرین تر بود و با سود همان پول شب برای خانواده شیرینی خریدم و به مادرم دادم.&raquo;</p><p style="margin-bottom:10px;box-sizing:border-box;font-family:shabnam-regular;font-size:13.3333px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">اما وقتی سال&zwnj;ها پیش، دوستی از او درباره راز موفقیت پرسیده بود گفت: &laquo;هر درآمدی که به دست آوردم چند قسمت کردم. بخش اول برای هزینه های خانواده و امور جاری. بخش دوم سرمایه&zwnj;گذاری در همان کار برای ادامه و&nbsp; توسعۀ آن. بخش سوم را اما ملک خریدم و چهارمی را به امور خیریه اختصاص دادم و اگر مشمول خمس می&zwnj;شد بخش پنجم هم برای خمس مال یا وظایف شرعی دیگر و همین&zwnj;ها پولم را بابرکت کرد.&raquo;</p><p style="margin-bottom:10px;box-sizing:border-box;font-family:shabnam-regular;font-size:13.3333px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">منبع:</p><p style="margin-bottom:10px;box-sizing:border-box;font-family:shabnam-regular;font-size:13.3333px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">روزنامه عصر ایران</p><p style="margin-bottom:10px;box-sizing:border-box;font-family:shabnam-regular;font-size:13.3333px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">https://www.asriran.com/fa/news/688727</p>